Skånsk landsbygdskraft

Stort och avgörande ideellt engagemang för landsbygden.

Inom ramen för Skånsk landsbygdskraft, Länsstyrelsen Skånes utvärdering av landsbygdsprogrammet 2007-2013 presenterar vi nu case 10: ”Det kommunala och ideella engagemanget har ökat och det mångkulturella ses som en möjlighet för landsbygdens utveckling”.              

Longboardföreningen Team Satisfied i Simrishamn Foto: Patrick Nielsen

En tydlig tendens av vår genomgång visar ett stort ideellt engagemang för den skånska landsbygden. I Skåne har det t o m 2012 lagts ett värde av 30,2 miljoner i ideell tid. En stor del av detta positiva resultat står att finna i Leader-metoden inom ramen för landsbygdsprogrammet.

– Skåne har genom arbetet med Leadermetoden hittat ett framgångsrikt koncept där trepartnerskapet blivit en utvecklingsfaktor. Det ideella engagemanget har organiserats på ett tydligare sätt och kommunerna därmed hittat en länk ut i dialog och samverkan med de lokala bygderna. Länsstyrelsen har genom Leader hittat nya samverkansvägar, säger Catharina Hellström Engström, Landsbygdsavdelningen på Länsstyrelsen.

Lundaland skapar kontakter

Ett exempel på framgångsrikt Leaderarbete är Lundaland, det samlande namnet på landsbygden utanför Lund. Här har man genom Leader skapat viktiga kontaktytor för kommunledningar, byföreningar och idrottsföreningar.

­– Leader har blivit en hjälp för kommunerna att närma sig och inse de behov och möjligheter som finns utanför tätorterna. Även om avstånden är förhållandevis korta i Lundaland har nedmonteringen av vardagsnära service inneburit att det är näst intill en absolut nödvändighet att hushållen inte bara behöver en, utan två bilar. Kommunikationerna fungerar bra till och från tätorterna men inom dem och i ytterområdena bör en förbättring komma till stånd, säger Bo Polsten är ordförande i LAG-styrelsen för Lundaland

Ideellt engagemang en stor resurs

Det ideella engagemanget är alltså en stor resurs, vilket också det mångkulturella samhället kan bli. 

Ca 35 procent av alla nyanlända flyktingar bosätter i någon av Skånes mindre kommuner, utmaningen är att behålla de nya kommuninvånarna, både vuxna och ungdomar, och hitta vägar ut på den lokala arbetsmarknaden.

– Vi måste hjälpa till att skapa förutsättningar för att nyanlända också ska välja att bosätta sig på landsbygden och bidra med kompetens och entreprenörskap. Det kan också förbättra åldersfördelningen då nyanlända har en lägre medelålder än övrig befolkning i länet, säger Catharina Hellström Engström.

Mångkultur en möjlighet

Gloria Nordlund Foto:Frida Rundberg

Gloria Nordlund invandrade från Chile och startade 1986 Glorias Äppelgård tillsammans med sin man. Hon tycker att det mångkulturella samhället kan vara en möjlighet för landsbygdens utveckling.

– Det finns massor som det mångkulturella samhället kan tillföra landsbygden. En förutsättning är att de som vill tillföra något tidigare haft med landsbygd att göra, eller i vilket fall har en mycket stor förståelse för förutsättningarna. Vad gäller ideellt arbete hade det suttit fint, säger Gloria Nordlund.

Leader är en fransk förkortning som står för Liaison Entre Actions de Développement de l´Economie Rurale — samverkande åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomiska utveckling.

Kommentarer inaktiverade.