Skånsk landsbygdskraft

Nya landsbygdsprogrammet presenteras 2 april!

Enligt ett pressmeddelande från Regeringskansliet kommer Eskil Erlandsson att presentera det nya Landsbygdsprogrammet onsdagen den 2 april. Presskonferensen hålls kl. 9-10 och kommer att webbsändas på regeringens hemsida. Jordbruksverket har dessutom gått ut med en mer detaljerad information om den nya tidplanen för införandet av det nya landsbygdsprogrammet. Här kan du läsa mera

Landsbygdsprogrammet får mer pengar – men detaljerna dröjer

Vi har väntat länge nu när det gäller besked om det nya landsbygdsprogrammet och idag kom en nyhet från näringsdepartementet: Näringsminister Annie Lööf presenterade idag en förstärkning på 2,8 miljarder kronor i Landsbygdsprogrammet för bredbandsutbyggnad och stöd till lokal service på landsbygden. Pengarna fördelas mellan 2014-2020. Totalt finns nu 3,25 miljarder för utbyggand av bredband

Fiskerinäringen i Skåne – en nulägesanalys (SWOT)

  Länsstyrelsen har i samverkan med näring, organisationer och övriga myndigheter tagit fram en analys som visar styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT-analys) för fiskerinäringen i Skåne. Analysen syftar till att belysa de specifika förutsättningarna i Skåne samt lyfta fram de behov som finns för en hållbar utveckling av fiskerinäringen i länet. Detta underlag kommer

Arealen ädellövskog i Skåne ökar

För första gången på över 200 år ökar andelen lövskog i Skåne. Med hjälp av landsbygdsprogrammet har nästan 600 hektar ädellövskog återskapats. Insatsen gynnar bland annat den biologiska mångfalden och intresset bland de skånska skogsägarna är stort. Det visar en rapport om erfarenheterna av landsbygdsprogrammet 2007-2013  som Länsstyrelsen Skåne har tagit fram i samarbete med Skogsstyrelsen. Från

Märkbara förändringar vid uppstart av nytt Landsbygdsprogram

Igår fick Länsstyrelsen fått information om en del övergripande prioriteringar för kommande landsbygdsprogram från regeringskansliet. Utgångspunkten i nedanstående prioriteringar är att statens sammanlagda utgiftstak begränsar handlingsfriheten fullt ut. Detta får konsekvenser för Landsbygdsprogrammets genomförande.   Sedan några dagar är det möjligt att söka förlängningar av redan ingående åtaganden inom Miljöersättningarna men med ett minskat antal

Inför nya landsbygdsprogrammet

I våras gav regeringen ett uppdrag till Länsstyrelsen att göra en beskrivning av den Skånska landsbygdens styrka, svagheter, möjligheter och hot (en SWOT-analys). Detta har vi genomfört i en bred extern samverkan där ett 20-tal externa organisationer har lämnat inspel till arbetet och ca 180 personer i Skåne har deltagit i våra workshops. Tillsammans ha

Stort och avgörande ideellt engagemang för landsbygden.

Inom ramen för Skånsk landsbygdskraft, Länsstyrelsen Skånes utvärdering av landsbygdsprogrammet 2007-2013 presenterar vi nu case 10: ”Det kommunala och ideella engagemanget har ökat och det mångkulturella ses som en möjlighet för landsbygdens utveckling”.               En tydlig tendens av vår genomgång visar ett stort ideellt engagemang för den skånska landsbygden. I Skåne har det t o m

Attraktionskraften ökar – Case 8 ute nu!

Antalet skånska lantbrukare med gårdsförädling har ökat med 350 procent på tio år. Ökningen är ännu större – över 400 procent ­- när det gäller lantbrukare med turism som sidoverksamhet.  – Ökningen går att koppla till en ökad attraktionskraft för det skånska landskapet, landsbygden och maten. Vi ser en märkbar attitydförändring till matens ursprung hos

Upplevelser och tjänster ökar på landsbygden

Skåne har fått allt fler vingårdar med besöksmöjligheter, ekohotell med skräddarsydda vandringar och privata och kommunala samarbeten. Ett sätt att iaktta detta på är den allt större förekomsten av skyltar i vägkanten. Skyltar som visar och lockar till besök. På en yta av 10 x 10 km identifierades exempelvis i Helsingborgstrakten 46 st skyltar, Bjärehalvön

En tiondel av företagsstöd på landsbygden till kvinnor

Skånska män beviljas stöd ur landsbygdsprogrammet i högre utsträckning än kvinnor. Endast en tiondel av företagsstödet går till kvinnor. Det finns dock positiva tendenser.   Av varje hundralapp i företagsstödet i Skåne får kvinnorna 9 kronor, männen 62 kronor och resterande 29 kronor går till företag som inte drivs som enskild firma. Skåne har näst

Fler landsbygdsföretagare förädlar mer

När ett äpple görs till must för gårdsförsäljning ökar värdet av detta äpple till 520 procent. Om du istället förädlar samma äpple till calvados och säljer detta som en dryckesprovning under ett blommande äppleträd ökar intäkten till 2440 procent.   Förädling är i fokus i Case 4 –  ”Förädlingsvärdet på landsbygdens produkter har ökat”. En

Landsbygdsprogrammet stärker företags lönsamhet och bärkraft

Ny preliminär statistik visar att en stor andel av de landsbygdsföretag i Skåne som fått stöd från landsbygdsprogrammet har både fått förbättrat rörelseresultat och högre omsättning. 55 procent av företagen i undersökningen har fått både bättre resultat och ökad omsättning efter den investering som varit föremål för stöd. Ytterligare 13 procent anger att de har

Ungdomsengagemang på landsbygden

Den 13 april genomfördes Livet på Landet special edition med ungdomstema. Några reflektioner under dagen fångades.   I samband med dagen togs det även fram en artikelsamling över de nominerade till årets skånska landsbygdssatsningar 2013 samt en sammanställning över alla genomförda ungdomsprojekt.  Livet På Landet 2013

Case nr 6 ute nu! Vi berättar bl a om att energiförbrukningen i de skånska växthusföretagen har halverats på tio år.

  Tio gånger mer bioenergi i skånska växthus!   Energiförbrukningen i de skånska växthusföretagen har halverats på tio år. Samtidigt har uppvärmningen med bioenergi tiodubblats. 2011 var andelen bioenergi i växthusen 42 procent.    Siffrorna framgår av case nummer 6 som bl a sammanfattar insatserna för att begränsa klimatpåverkan bland de skånska landsbygdsföretagen.   Under

Beslut om reform av den gemensamma jordbrukspolitiken efter år 2013

Kommissionen presenterade den 12 oktober 2011 lagförslag för den framtida inriktningen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Lagstiftningspaketet består av fyra huvudförordningar som inbegriper direktstöd, marknadsinstrument och politiken för landsbygdsutveckling. Förslagen har därefter behandlats av jordbruksministrarna i det europeiska rådet vid ett antal möten.  Vid mötet den 18-19 mars 2013 kunde ministrarna slutligen enas om principerna för