Skånsk landsbygdskraft

Lund ska med land byggas

Lundaland är det samlande namnet på landsbygden utanför Lund. Här har man genom Leader skapat viktiga kontaktytor för kommunledningar, byföreningar och idrottsföreningar något som Bo Polsten, ordförande i LAG-styrelsen här berättar mer om.

 

Foto: Fredrik Liljegren

Det kommunala och ideella engagemanget för landsbygdens utveckling har ökat och fått fokus. Vad säger du?

 – Ja, och vad gäller Lundaland så kan man se hur det engagemanget inte bara är begränsat till landsbygden utan också är märkbart i tätorten Lund, även om man inte rent formellt är med i samarbetet. Lundaland griper alltså ändå in i tätorten vilket visar att föreställningen om landsbygd/stad är tämligen konstruerat. Man kan faktiskt påstå att det landsbygdsutvecklingsarbete som Leader Lundaland bedriver mer eller mindre berör destination Lundalands samtliga ca 200 000 invånare.

 

Vilka nya kontaktytor har arbetet med Leadermetoden skapat?

 – Samtliga kommuner inom Lag Lundaland har sett en positiv möjlighet i att samverka med Leader och använda leadermetoden i arbetet med landsbygdsfrågor. Kontakten och samarbetet med byalag, ideella föreningar och idrottsföreningar har intensifierats. Leader har i samverkan med kommuner och föreningar understrukit sin roll som en utvecklingsorganisation. Detta för att bidra till ett fortsatt framåtskridande för den landsbygd som omger tätorterna i Lundaland. För leaderorganisationen är det viktigt att ständigt reflektera över var och hur våra resurser bäst och mest kommer till nytta.

 

Vilken betydelse har styrelsen LAG med sina representanter från trepartnerskapet gällande fokus på landsbygdens frågor?

 – Idén med trepartnerskapet är viktig och bra! Vår lagstyrelse består bl a av företrädare för de politiska ledningarna i samtliga kommuner i Leader Lundaland, vilket är mycket värdefullt, inte minst mot bakgrund av den kännedomen om lokala förhållanden och den beslutskapacitet dessa företrädare har. Lags företrädare från näringsliv och lantbruk betyder mycket när bedömningar av projektsansökningarnas värde för sysselsättning och andra framgångskriterier, t ex projektens långsiktiga hållbarhet, ska bedömas.

 

Har leadermetoden applicerats i andra sammanhang?

 – Leadermetoden är, som det också är formulerat: ”en demokratisk utvecklingsmetod med en viktig utgångspunkt i underifrånperspektivet.”  Sverige har sannolikt en längre erfarenhet än många andra länder av nödvändigheten med att idéer och projekt ska bli ”långsiktigt hållbara”. Underifrånperspektivet är i de allra flesta fall en viktig grund, för framgång. Om inte dagligen, så ofta, får våra medarbetare information om metodens lämplighet i nästan allt utvecklingsarbete.

 

Leaderområden går över administrativa gränser, på vad sätt har det varit landsbygden till gagn?

 – Fastställda och administrativa gränser, t ex kommungränser, utgör inga hinder för Leaderarbetet. Kommunerna i Lundaland är ett bra exempel för ett regionområde som i många fall är ömsesidigt beroende och i behov av varandra när det gäller möjligheter till arbete, bostäder, utbildning och rekreation. Denna insikt utgör en bas och grund för Lundaland som en viktig destination för näringsidkare, för utbildnings-, turist-, och kulturindustrin samt kvalificerad forskningsverksamhet. Lägg därtill destinationens hemmamarknad, ca 200 000 personer.

 

Lundalands filharmoniska orkester Foto: Nicklas Rudfell

 

Ideellt engagemang i projekt, vad betyder det för sammanhållningen i bygden?

 – Låt mig ta ett exempel. Lundalands filharmoniska orkester är ett spännande kulturellt utvecklingsprojekt som glatt mer än 3 000 besökare. Det har skapat sysselsättning för många kvalificerade deltidsmusiker och arrangemangets tillblivelse och existens har i hög grad varit beroende av flera hundratals ideella och oavlönade arbetstimmar. Värdet av att få delta i detta landsbygdsutvecklingskulturprojekt är för många viktigare än ekonomisk gottgörelse.

 

Har landsbygdens ideella krafter fått gehör för sina frågor i kommunen, i planering- eller näringslivskontor?

 – Leader har blivit en hjälp för kommunerna att närma sig och inse de behov och möjligheter som finns utanför tätorterna. Även om avstånden är förhållandevis korta i Lundaland har nedmonteringen av vardagsnära service inneburit att det är näst intill en absolut nödvändighet att hushållen inte bara behöver en, utan två bilar. Kommunikationerna fungerar bra till och från tätorterna men inom dem och i ytterområdena bör en förbättring komma till stånd.

 

Har arbetssättet kring social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet spelat roll vad gäller viljan att samverka?

 – Leaderverksamheten i Lundaland fokuserar mycket på begreppet hållbarhet. Hur ska hållbarhet i ett längre perspektiv kunna åstadkommas? Hur att skapa fler och hållbara arbetstillfällen? Ett problem vad avser långsiktig hållbarhet är att utvecklingsprojekt med leaderstöd under sin leaderperiod inte får generera överskott, en omständighet som bör vara föremål för analys och som bör lösas inför nästa period.

 

Har det ideella engagemanget skapat nya förutsättningar för förändringar i landskapet, både miljömässigt, socialt och ekonomiskt?

 – De många ideella timmar som föreningar, byalag, kyrkor m fl på landsbygden lägger ner på ”sin” bygd, med eller utan stöd och kontakt med Leader, skapar tryck på beslutsfattare. På samma sätt som tätorternas behov tillgodoses ska också landsbygdens göra det. Här kan Leader spela en viktig roll med sitt underifrånperspektiv. I detta har också verksamhetsledaren en mycket viktig uppgift.

 

Blir det ideella engagemanget synligt hos kommunerna? I sådana fall kan det tas tillvara som en resurs och värdemätare för bygdens attraktivitet, inflyttning och företagsetablering?

 – Utan bygdens ideella engagemang, på senare år mer och mer kopplat till Leaderverksamheter, skulle mycket av förändringsåtgärderna aldrig kommit tillstånd, eller så hade de skjutits på en obestämd framtid. Beslutsfattare inser behovet och ofta också nödvändigheten av omfattande ideella arbetsinsatser för att ”något ska hända”. Det kan nog fastslås att utan dessa många ideella krafter och arbetsinsatser stannar Sverige.

Kommentarer inaktiverade.