Skånsk landsbygdskraft

Internationellt – Hur ser det ut i EU?

Våra närmaste grannländer har alla olika strategier för att öka andelen förnybar energi. Tyskland och Danmark sticker ut när det gäller satsningar på biogas där bägge länderna har kommit en bra bit längre än Sverige eftersom de har funnits ett större politiskt intresse för biogasen, medan Finland och Norge har satsat mindre.

 

Danmark

Under 80- och 90 talet fick lantbrukarna krav på att bättre utnyttja näringen i gödseln. Att bygga biogasanläggningar blev ett sätt att uppfylla kravet och minska övergödningen snarare än ett sätt att framställa energi.

2012 ingicks en bred överenskommelse mellan regeringen och oppositionspartierna för hur man fram till 2020 ska satsa på energi. Överenskommelsen innebar en omorganisation av det danska energisystemet där bl a  biogas får en mer framträdande roll. Biogasstödet är uppdelat i en investeringsdel för att öka antalet nya anläggningar och en produktionsdel som innebär ett stöd på max 49 öre/kWh för produktion av biogas. De här stödreglerna ger betydligt bättre förutsättningar att få lönsamhet i sin biogasproduktion än de regler de svenska lantbrukarna har att förhålla sig till. Biogas ses tillsammans med vindkraften som ett viktigt bidrag till omställningen till ett hållbart energisystem.

I Danmarks LBU-program framhålls ökad produktion av förnyelsebar energi från jord- och skogsbruk som en viktig insats för att motverka klimatförändring.

 

Tyskland

Tyskland är det land inom EU som producerar allra mest biogas. Landet har länge främjat biogasproduktion, framförallt för att producera elektricitet.  Mindre och mellanstora gårdsanläggningar kan finansieras upp till 100 % och produktionsstödet uppgår som max till 105 öre/ kWh. Med dessa regler har det varit lönsamt att bygga biogasanläggningar i Tyskland och produktionen har därför ökat drastiskt med en topp 2011. Det senaste året har däremot satsningarna avstannat något. Anledningen är bl a en ny lag har införts som säger att endast 60 procent av innehållet i biogasproduktionen får vara majs. I norra Tyskland har något av monokultur vuxit fram med majsfält efter majsfält. Den nya lagen innebär att det krävs en mix av olika substrat i framtiden, vilket kräver större arealer åkermark. Särskild prioriterat är stöd till innovationer vad gäller odling och förädling av förnyelsebara råvaror. Prioriterade insatser är även stöd till produktion av förnyelsebara råvaror/förnyelsebar energi från biomassa och skogsråvaror samt anläggning av fleråriga energigrödor.

 

Finland

Precis som i Sverige så produceras huvuddelen av den finska biogasen vid deponier och rötkammare som behandlar avloppsslam. I Finland är el producerad från biogas skattebefriad. I vissa fall ges investeringsstöd till biogasanläggningar. Det finska företaget Valtra har tagit fram en biogastraktor, till ca 80 % försörjs traktorn av biogas som drivmedel. Tyvärr har Eu inte ännu tagit fram ett gemensamt direktiv för användning av gastraktorer.

Norge

I Norge är biogasen skattebefriad. Rötning av gödsel i gårdsanläggningar sker enbart på ett fåtal anläggningar. Anledningen till att man inte satsat är att man inte har ansett att landet har några stora problem med övergödning. De senaste åren har intresset för produktion av biogas som ett sätt att producera förnybar energi ökat.  

 

Diagrammen visar andel producerad energi av totalt producerad energi samt jordbrukets andel av den producerade förnybara energin.

Förnybara energikällor är energikällor som hela tiden förnyar sig och som därför inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid. Sverige och Finland utmärker sig som stora producenter av förnybar energi beroende på att vi producerar stora mängder vattenkraft vilket de andra länderna inte gör däremot så är lantbrukets andel av vår producerade mängd förnybar energi liten.

(Källa till diagrammen: Rural Development in the European Union, Statistical and Economic Information, Reposrt 2012 and Key figures on Europe 2012, Eurostat)

Kommentarer inaktiverade.