Skånsk landsbygdskraft

Hur ser det ut i EU?

Sverige, Danmark och England är de medlemsländer som använt störst andel av landsbygdsprogrammet till kompetensutveckling.

Sverige

Sverige satsar mest av alla EU-länder på kompetensutveckling, främst inom miljöområdet. Att satsa på kompetensutveckling är en långsiktig investering i personen/företagaren, medan många andra stöd direkt påverkar företagets ekonomi. Kompetensutveckling är därför en viktig insats eftersom den kan främja en önskad utveckling både på kort och lång sikt.

Danmark

Inom miljöområdet behöver jordbruksproduktionens miljöpåverkan minska och i Danmark styr man detta huvudsakligen via lagstiftning. Sverige har istället valt att via kompetensutveckling motivera företagare till ändrade och förbättrade produktionsmetoder.

Liksom i Sverie satsar man i Danmark mest på att öka kompetensen om biologisk mångfald, förbättrad miljö vid odling och djurhållning samt på att öka kunskaperna om en god arbetsmiljö. I Danmark satsar man även på att etablera mobila ”training teams”, eller rådgivarlag, med en uppgift att initiera kunskapsspridning om produktion av högkvalitativa livsmedelsprodukter eller ekologiska produkter. Rådgivarna ska besöka producenter och utbilda dem.

England

I England satsar man på kompetensutveckling inom väldigt många olika ämnesområden. Liksom i Sverige satsar man på miljöanpassad markanvändning, bioenergi, företags- och produktutveckling men även på djurhälsovård/djurskydd samt anpassning till klimatförändringar. det är viktigt att företagare snabbt tar till sig ny teknik och därför initierar man i England kompetensutveckling för att öka användningen av informations- och kommunikationsteknik, och användning av ny teknik specifik för lantbruk och skogsbruk.

(Källa: Respektive lands landsbygdsprogram)

 

Diagrammen visar hur stor del (%) av landsbygdsprogrammet samt hur stora belopp (miljoner euro) som satsas på kompetensutveckling.

Axel 1 är den del av landsbygdsprogrammet som ska stimulera konkurrenskraft inom jordbruket och axel 3 är de medel som satsas på diversifiering och ökad livskvalitet på landsbygden.

 

 

Exempelvis satsar Tyskland en procentuellt sett liten del av medlen i axel 1 på kompetensutveckling, men räknat i pengar betyder det ändå närmare 20 miljoner euro. (Källa till diagrammen: Rural Development in the European Union, Statistical and Economic Information, Report 2011)

Kommentarer inaktiverade.