Skånsk landsbygdskraft

Hur ser det ut i EU?

Det är inte bara trädslagen som skiljer ländernas skogar åt. Också hur man förhåller sig till skogen, hur den används och vad som värderas är olika i olika länder i Europa. Något som avspeglas i vad man har valt att satsa på i respektive lands landsbygdsprogram.

Italien

Det finns 21 landsbygdsprogram i Italien, ett per region. Större delen av skogen finns i norra Italien. Det finns 121 olika trädslag som inte finns någon annanstans än i Italien.

Virkesproduktionen är inte alls så betydelsefull som i Sverige. Skogens viktigaste roll, sett ur italienskt perspektiv, är att den spelar en viktig strategisk roll i det hydrogeologiska skyddet av miljö, landskap och i begränsning av klimatförändringar. Dessa funktioner är svåra att kvantifiera i ekonomiska termer.

Exempel på stödåtgärder ur landsbygdsprogrammet är beskogning av nedlagd jordbruksmark, beskogning på svåra marker i bergsmiljö och till skydd mot erosion och anläggning av skogsbestånd för skyddande av vattenmiljöer.

 

Estland

Estland har ett landsbygdsprogram. Virkesproduktion för sågade trävaror, pappersproduktion och biobränsle är en av basnäringarna för Estland. Viktigaste trädslagen är tall, gran och björk.

Stor areal av den tidigare odlade jorden har tagits ur produktion. Landsbygdsprogrammet används bl.a. för stöd av beskogning av nedlagd jordbruksmark. Ett annat viktigt stöd är anläggning av skogsbestånd med primära syftet att skydda vattenkvalitetsresurser i landskapet.

 

Lettland

Lettland har ett landsbygdsprogram. Skogen är en av basnäringarna i Lettland och mycket viktig för ekonomin. Trädslagen är ungefär desamma som i Estland.

Stödåtgärder till skogen är bl.a. för skydd av vattenkvalitetsresurser i landskapet, beskogning av nedlagd åkermark. Lettland har enligt dokumentation i landsbygdsprogrammet flera 100 000 hektar jordbruksmark tagen ur produktion.

 

Litauen

Skogen är mycket viktig för ekonomin, turism, för skydd av vattenresurser, mot erosion etc.

100 000-tals hektar jordbruksmark är obrukad sedan länge. Landsbygdsprogrammet används bl.a. för att beskoga nedlagd jordbruksmark.

 

Danmark

 

Danmark har ett landsbygdsprogram. Skogens största ekonomiska produktionsvärden kommer från ek- och i viss mån bokskog, från julgranar och pyntegrönt (ris från olika barrträd för utsmyckning).

 

Stödåtgärder till skogen är för anläggning av bl.a. robustare, stormfastare skogsbestånd, skydd mot vinderosion och beskogning av nedlagd jordbruksmark.

 

Mecklenburg-Vorpommern

Varje delstat i Tyskland har ett landsbygdsprogram. Mecklenburg- Vorpommern kännetecknas inte av att vara skogrikt, men skogen är ändå viktig för envar av många skäl; för turism, mot vinderosion, för bibehållande och utveckling av biodiversitet m.m. Skogen liknar den vi har i stora delar av Skåne.

Landsbygdsprogrammet används bl.a. för att anlägga skog på nedlagd åker, att skapa och bibehålla skydd för vatten m.m.

 

Källa: Respektive lands landsbygdsprogram.

 

Kommentarer inaktiverade.