Skånsk landsbygdskraft

Hur ser det ut i EU?

 

EU-ländernas landsbygdsprogram har ett gemensamt regelverk, en gemensam förordning.  I den s.k. landsbygdsförordningen (artikel 8) framgår att medlemsstaterna och kommissionen ska främja jämställdhet mellan könen (kvinnor och män) under genomförandet av programmets olika faser vilket också ska omfatta utformnings-, genomförande-, övervaknings- och utvärderingsfaserna. Det står också att indikatorer ska redovisas uppdelat på ålder och kön om det är möjligt.

I den rapport* där statistik från EU-ländernas landsbygdsprogram sammanställs och redovisas saknas dock statistik avseende kvinnors företagande.

Inte heller Jordbruksverket kan få fram något underlag som gör det möjligt att jämföra förutsättningar för kvinnors företagande i de olika EU-länderna.

 

*Rural Development in the European Union Statistical and Economic Information

 

Kommentarer inaktiverade.