Skånsk landsbygdskraft

Hur ser det ut i EU?

Flera av åtgärderna inom landsbygdsprogrammet har bäring på att öka förädlingsvärdet av landsbygdens produkter men tydligast koppling har åtgärden som vi kallar Högre värde i jord- och skogsprodukter. Skåne sticker ut och har prioriterat detta högt medan Sverige som helhet har valt en relativt liten budget för denna åtgärd.

Vi har tittat närmare på åtgärden Högre värde i jord- och skogsprodukter och i vilken utsträckning medlemsländerna har prioriterat denna åtgärd budgetmässigt.

Av diagrammet framgår att Sverige med drygt 7 % hör till de länder som avsätter lägst andel av medlen inom axel 1 vilket är insatsområdet  som syftar till att stärka jord- och skogsbrukets konkurrenskraft. Genomsnittlig andel inom EU är närmare 18 %. I Skåne har vi valt att prioritera insatser för att förädla råvaruprodukter och motsvarande skånska siffra ligger på 23 %.

Om man ser till hela budgeten inom Landsbygdsprogram för Sverige 2007 – 2013 används endast 1 % till åtgärder som syftar till att höja produkternas värde.

Några av de nyare medlemsländerna som kan antas ha ett behov av att öka kvalitén på sina produkter för att kunna konkurrera på en öppen marknad satsar en förhållandevis hög andel av sina budgetar för detta ändamål.

Av de länder som närmast kan jämföras med Sverige kan nämnas att Danmark satsar närmare 20 % och Storbritannien 24 % på åtgärder för att höja produkternas värde.

 

Andel av axel 1 som satsas på att öka förädlingsvärdet

 

Diagrammet visar budgetandel av axel 1 som satsas i åtgärden Högre värde i jord- och skogsprodukter. Sverige är det land som lägger minst andel av budgeten för axel 1 på åtgärden högre värde av jord- och skogsprodukter. Irland och Holland har valt att inte utnyttja åtgärden alls. Röd linje markerar snittet i EU.

(Källa till diagrammen: Rural Development in the European Union, Statistical and Economic Information, Report 2011)

 

Sverige

Stöd kan ges i form av ett investeringsstöd till förädling av produkter från jord- och skogsbruk inklusive rennäring och trädgårdsnäring. Stöd ska kunna utgå till följande aktiviteter:

 

  •         förädling av jord- och skogsbruksprodukter,
  •         försäljning av förädlade jord- och skogsbruksprodukter (ej marknadsföring),
  •         utveckling av nya produkter, processer och tekniker.

 

Danmark

Danmarks satsningar inom landsbygdsprogrammet liknar de Svenska både när det gäller omfattning och inriktning. Det intressanta är att Danmark även går in i EU:s stödprogram för att sälja (marknadsföra) lantbruksprodukter inom EU, och mot tredje land. På samma sätt har grekiska olivodlare och italienska frukt – och grönsaksproducenter fått stöd från EU för att marknadsföra sina produkter i Sverige. Sverige har inte ansökt om EU:medel från detta program.

 

Storbritannien med England som exempel

Åtgärderna i England riktas till mikro-, små- och medelstora företag samt andra företag som är särskilt lämpade för att höja lokala produkters värde. Stöd kan ges till:

 

  •            öppna nya möjligheter på marknaden för produkter från jord- och skogsbruk med tonvikt på kvalitet,
  •            introduktion av ny teknik och innovationer,
  •            främja förädling och marknadsföring av jordbruks- och skogsproduktion för förnyelsebar energi.

 

Spanien

Även Spanien hör till de länder som avsätter en förhållandevis hög andel (26 %) av medlen inom axel 1 till åtgärder för att öka värdet av jordbruksprodukter. Ett exempel är regionen Murcia som varit framgångsrik när det gäller att utveckla produktionen av grönsaker och frukt. Här satsas närmare    50 % av medlen inom axel 1 på utvecklingsinsatser och innovationer.

 

(Källa: Respektive lands landsbygdsprogram)

 

Cirklarna visar budgetfördelningen i Sverige respektive EU

Budetfördelningen mellan axlarna skiljer sig mellan medlemsländerna. Axel 1 är den del av landsbygdsprogrammet som ska stimulera konkurrenskraft inom jordbruket, axel 2 ska bevara och utveckla natur- och kulturvärden samt bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen uppfylls och axel 3 är de medel som satsas på diversifiering och ökad livskvalitet på landsbygden.

Sverige har valt att prioritera en liten andel av totalbudgeten till axel 1 (ljusgul tårtbit). Sverige har lagt 7 % av budgeten i axel 1 till åtgärden Högre värde av jord- och skogsprodukter vilket motsvarar 1 % av hela budgeten inom landsbygdsprogrammet (hel cirklel).

(Källa till diagrammen: Rural Development in the European Union, Statistical and Economic Information, Report 2011)

 

 

Kommentarer inaktiverade.