Skånsk landsbygdskraft

Framåtblick – positiva aspekter, tydliga utmaningar och önskade framtidsscenarier

Det skånska jordbruket har minskat produktionens miljöbelastning

Inledning

Vi kommer att se ökad produktion med mindre insatser. Avgörande är långsiktiga åtgärder genom hela kedjan, från odling av olika grödor, till produktion av kött och mjölk. Ett ökat samarbete mellan växt- och djurgårdar ger här stora fördelar. Genom bättre markvård har kväve- och fosforutnyttjandet ökat och läckaget minskat. Detta genom större precision i tillförseln till åkern och kraftfullare åtgärder mot läckage. Vi kommer se en minskad miljöbelastning i matproduktionen och förbättrad bördighet i marken.

Positiva aspekter

  • Bättre långsiktig bördighet och produktionsekonomi
    • Långsiktiga åtgärder i form av bättre dränering, växtföljd som ger högre mullhalt och friskare grödor, markpackningsåtgärder och avancerad teknik för mer precision. Kalkylen går inte alltid ihop men på 10-20 år ser det bra ut.
  • Mindre övergödning av yt- och grundvatten.
    • Högre utnyttjande av insatsvarorna är alltid grunden till mindre läckage.

Tydliga utmaningar

  • Odlingssystem som inte underlättar precisionsgödsling och bevarad markbördighet.
  • En struktur i lantbruket som koncentrerar växtodling och djurhållning till olika regioner och försvårar samarbetet mellan dem.

Önskade framtidsscenarier

Växtodlingsgårdar

Bättre markbördighet i vid bemärkelse via god struktur och litet sjukdomstryck.

– Ökad aktivitet kring dränering ger mindre markpackning, bättre markstruktur, djupare rotsystem mm.

– Ökad mullhalt ger bättre markstruktur och bättre vattenhållande förmåga. Typiska åtgärder är minimerad bearbetning, tillförsel av organiskt material via fånggrödor och mellangrödor samt minimal bortförsel skörderester. Införsel av stallgödsel eller rötrester är kanske det viktigaste, antingen direkt eller, vid stora avstånd, efter separering där den flytande fasen stannar på djurgården/nära biogasanläggningen.

– Modern teknik med GPS-styrning ger möjlighet till fasta körspår och därmed  minskad markpackning samt bättre precision inom fältet vid tillförsel av växtnäring och växtskydd.

– Samarbete  mellan växt- och djurgårdar, ger bättre växtföljd och därmed bättre markstruktur och friskare grödor med mindre behov av växtskydd

Mjölkgårdar

Bättre grovfoderproduktion, ökad individuell utfodring och ökat samarbete med växtodlingsgårdar.

– Bättre styrning av grovfoderkvalitén med mindre importbehov av kraftfoder som följd

– God körteknik i vallarna för att undvika markpackning vid många och tunga transporter

– Fullfodertaktiken kompletterats alltmer av individuell utfodring av toppfodret vilket ger bättre utnyttjande

– Övergång till flytgödsel och en ökad stallgödselexport ökar utnyttjandet av stallgödseln

– Samarbete mellan växt- och djurgårdar ger bättre växtföljd på båda gårdarna

Svingårdar

Bättre markvård och ökat utnyttjande av stallgödseln

– Bättre dränering ger speciell effekt pga minskad markpackning vid stallgödselspridning.

– Bättre styrning av stallgödseln och export vid överskott, inte minst av fosfor, ger ökat utnyttjande.

– Styrning via GPS av stallgödseln inom fältet efter markkartan ger ytterligare effekt.

 

Kommentarer inaktiverade.