Skånsk landsbygdskraft

Framåtblick – positiva aspekter, tydliga utmaningar och önskade framtidsscenarier

Vi kommer att se en växande efterfrågan på svenska livsmedel och svenskt mathantverk. Skånska producenter kommer här att ha en betydelsefull roll. Nya svenskarnas inverkan ökar, vilket bidrar till en högre innovationshöjd. Hållbarhet och miljöhänsyn är fortsatt i fokus.

Det är realistiskt att räkna med utmaningar i form av ett krympande landsbygdsprogram, samt brist på tid och pengar hos företagarna. Det är därför viktigt att olika samarbeten fortsätter att öka.

Innovativ kompetensutveckling och interaktiv inlärning är exempel verktyg för en fortsatt utveckling av skånsk landsbygdskraft.

 

Positiva aspekter

 

Större fokus på hållbarhet ökar efterfrågan på kompetensutvecklning

 • Den nya gröna vågen tillsammans med ett växande intresse för matkvalitet skapar ökad efterfrågan för svenska livsmedelsprodukter. Detta skapar ett behov hos företagarna av kompetensutveckling inom marknadsföring och produktutveckling.
 • Immigrationen ökar och nysvenskarna bidrar med kunskap som vi kan dra lärdom av. I samarbete sker nya innovationer.
 • Vid de offentliga livsmedelsupphandlingarna är de lokala och regionala primärproducenterna viktiga aktörer. De behöver därför mer upphandlingskunskap.
 • Större fokus på hållbarhet och ökade krav på miljötänk i företagen gör att efterfrågan på kompetensutveckling inom området ökar.

 

Tydliga utmaningar

 

Samarbetsformer

 • För att möta behov och önskemål inom kompetensutvecklingen måste dialogen öka mellan mottagare och avsändare.
 • Olika samarbetsformer mellan företagare måste stärkas och utvecklas, t ex för att delta i offentliga upphandlingar.
 • Klyftan mellan ekologisk och konventionell odling är påtaglig. En utmaning är att skapa dialog mellan aktörer i branschen för att de båda grenarna ska kunna dra lärdom av varandras erfarenheter.

Prioriteringar

 • Ekonomiska åtstramningar inom nya landsbygdsprogrammet kan innebära mindre satsningar på kompetensutveckling.
 • För företagaren är tid och pengar en bristvara. Med ökad press finns risk för att företagen väljer bort att avsätta tid för kompetensutveckling.

 

Önskade framtidsscenarier

 

Nya inlärningsmetoder

 • Innovativa utlärningsmetoder och områden. Ett exempel är erfarenhetsgrupper som har sin grund i deltagardriven forskning. Där förmedlar en kunnig gruppledare forskningsrön som omsätts i produktionen och lantbrukarna kan också återkoppla med önskningar kring vilken forskning som saknas.
 • Tillgänglig information t.ex.  instruktionsfilmer som YouTube- klipp.
 • Interaktiv inlärning där ny teknik utnyttjas såsom smartphones och läsplattor .
 • Kurser inom olika sakområden där deltagarna också kan bilda nätverk .

Effekter

 • Fler innovationer från de gröna näringarna.
 • Företagarna blir stärkta i sin företagarroll.
 • Helhetssyn i miljöfrågorna där företagsnyttan tydligt ska framgå.

Ämnesområden för kompetensutveckling i framtiden

 • Viktiga områden även i framtiden är miljöfrågor, företagande och att stimulera till innovation.
 • Samarbete mellan företagare är viktigt, inte minst när det gäller att lämna anbud inom offentlig upphandling.

 

 

Kommentarer inaktiverade.