Skånsk landsbygdskraft

Framåtblick

Samordning är framgångsreceptet för en hållbar utveckling för landsbygden. Kommunerna i Skåne har allt att vinna på samverkan över administrativa gränser och i samverkan med bygden genom både ideella och privata aktörer. Leadermetoden har visat vägen för ett arbetssätt som lyfter det sociala kapitalet som kan få genomslagskraft i planering och prioriteringar. Framtiden är beroende av ytterligare satsningar på lokalt styrd utveckling och att Länsstyrelsen och regionen har en god kontakt med de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Foto: Kristina Larsson

Positiva aspekter

 

Engagemang lockar till kommuninsats

          Leaderverksamheten har möjliggjort kommunala satsningar på landsbygden. Ideellt engagemang genom utvecklingsbolag ökar i områden där det finns engagemang.

          Kommunernas ofta allt sämre resurser kan kompenseras genom bra dialog med bygder som ”vill framåt” och har egen drivkraft. Bygder med engagemang är vinnare, dit vill andra också flytta och det skapar en social status.

          Solidaritet är något som genom ideellt arbete ofta lever kvar på landsbygden och som är dess styrka. Nya svenskar och ungdomar har en ingång till samhället och nätverk genom föreningslivet. Det gäller att den etablerade medborgaren visar vägen.

 

Öppna vägar mot utbildning

          Kompetensutveckling inom den gröna näringen, som underlättar för nya svenskar att utbilda sig inom trädgård och naturbruk och som öppnar dörrarna för lärlingsplatser på landsbygdsföretag, kan ge nya perspektiv och konkurrensfördelar samtidigt somintegrationen i näringen ökar.

  

Foto: Elliot Elliot/ Johnér

Tydliga utmaningar

 

Landsbygd och prioriteringar

          Risken med att ta bort Leaderverksamheten i Skåne är att kommuners prioriteringar för satsningar på landsbygden blir låga. Viktigt att de ”Leaderlika” metoder EU efterfrågar vad gäller stödverksamheter fortfarande innefattar landsbygdsperspektivet.

          Det mervärde som lokala strategier skulle kunna medföra förhindras om det nationellt skapas exakta riktlinjer. Poängen med underifrånperspektivet går förlorad om utvecklingen egentligen vill åt annat håll än riktlinjerna.

          De horisontella prioriteringarna måste få mer plats i samhällsplaneringen, bland annat genom att målgrupperna finns med när lokala och regionala strategier skrivs. Man gör planer tillsammans med målgruppen istället för att som tidigare planerat för målgruppen utan dess närvaro.

 

Behov av förenklingar

          Administrationen inom landsbygdsprogrammet måste förenklas, risk annars att bra utvecklingsidéer aldrig verkställs. Problemet gäller i hela EU: man är rädd för att göra fel.

 

Möten, sysselsättning och hälsa

          Möten med nya kulturer och möten mellan människor med olika bakgrund och erfarenheter behöver komma till stånd på landsbygden, detta för att man ska kunna ta tillvara nya och annorlunda sätt att se på landsbygdens möjligheter och utnyttja nyanländas kompetenser.

 

          Nya svenskar och ungdomar har svårt att komma in på arbetsmarknaden, vilket skapar ohälsa. Samtidigt utnyttjar den gröna näringen i stor utsträckningen inhyrd utländsk arbetskraft. Här gäller det att arbeta för att stödja företag att anställa lokalt och lyfta de möjligheter som finns på landsbygden av samhällets samtliga aktörer.

 

 Önskade framtidsscenarier

  

Samverkan internt och extern för bästa effekt

          Samverkan och partnerskap vad gäller offentliga, privata och ideella aktörer med konkreta mål för de horisontella prioriteringarna i strategiskrivningar där landsbygden samtidigt tar plats.

          Europeiska landskapskonventionens medborgarperspektiv genomsyrar alla beslut där samtliga värden i landskapet lyfts fram.

          Länsstyrelsen arbetar i framtiden mer tvärsektoriellt med landsbygds- och integrationsfrågor, och samordnar och samverkar med övriga aktörer regionalt bland annat AF, SFI och LRF.

 

Skåne ett föredöme

          Skånsk landsbygd är ett föredöme vad gäller samverkan, entreprenörskap och arbetsmarknad då man tagit tillvara på nya kompetenser och skapat mötesplatser och möjligheter.

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.