Skånsk landsbygdskraft

Framåtblick

Intresset för matens ursprung är ingen övergående trend utan en bestående utveckling, men en utmaning är att få in ”bra” mat, utan onödiga transporter och tillsatser, i offentlig sektor. Konkurrensen om mark är en annan utmaning och i framtiden kommer vi att få se mer av ”blandad landsbygd”. Kommunerna arbetar med landskapsanalyser och på lokal nivå är intresset stort för att arbeta med lokala utvecklingsplaner. Även i framtiden finns tysta områden i Skåne.

 

Foto: Sven Halling/Johnér

Positiva aspekter

Mat och turism utgör två basnäringar i Skåne. Två näringar som tydligt kopplar samman landsbygd och stad. Skåne har Sveriges bästa åkermark sett till avkastning, vi har ett varierat landskap med Sveriges alla landskapskaraktärer representerade förutom fjäll. Dessutom är det är lätt att ta sig hit om man på ett enkelt sätt vill uppleva en bit av Sverige. I Sverige har vi allemansrätt och strandskydd; en sedvänja och en lagstiftning som gör landskapet tillgängligt för alla.

Tydliga utmaningar

Konkurrens om mark

  • Skånes befolkning ökar, vilket i sig är positivt, men det bidrar också till att konkurrensen om marken hårdnar. Framför allt gäller detta den sydvästra delen av länet där vi både har den allra bästa åkermarken och det högsta bebyggelsetrycket. Åkermark som bebyggs går inte att återskapa och vi måste lyfta blicken till den globala nivån för att riktigt förstå vad det innebär. Det är inte bara att det faktum att vi har klass 10-jordar som gör att det är så viktigt att inte bygga bort åkermarken utan vårt fördelaktiga klimat samt tillgången på rent vatten är minst lika viktiga faktorer som spelar in när vi i framtiden måste samsas om jordens resurser.
  • Värdefulla natur – och kulturmiljöer riskerar att försvinna när konkurrensen om mark ökar. Då är det viktigt att vara beredd med genomtänkta analyser och strategier för hur dessa värdefulla miljöer kan tas tillvara. Om det t ex inte finns tydliga riktlinjer för byggandet är risken stor att attraktiviteten byggs bort.

Foto: Ingemar Lindwall/Johnér

Mat i offentlig sektor

En utmaning är att få in bra lokal mat utan onödiga tillsatser och transporter i skolan, äldreomsorgen, på sjukhus etc. Här gäller det att se möjligheterna istället för hindren med den lagstiftning vi har.

Bilberoende

Det måste vara miljömässigt hållbart att bo på landsbygden. De allra flesta som bor på landsbygden idag arbetar på ett ställe, handlar på ett annat och har barn i skola på ett tredje. Det krävs kollektivtrafik men även kreativa nya lösningar. Runt om i landet finns exempel på lokala initiativ som t ex bilpooler och samåkningsappar.

Köttkonsumtion

I Sverige och i Skåne äter vi allt mer kött, men vi köper mindre och mindre svenskt kött. En utmaning är att minska den totala  köttkonsumtionen men öka andelen lokalt naturbeteskött. Det bidrar inte bara till bättre djurhälsa utan också till ett öppet skånskt landskap.

 

Önskade framtidsscenarier

”Blandad Landsbygd”

För inte alltför länge sedan fanns det verksamheter såsom garveri, bryggeri, bränneri, snickeri, mejeri, skrädderi, kvarn, skola etc i stort sett i varje by. Man kunde alltså bo, arbeta och handla sin mat på samma ställe, även utan att vara lantbrukare. Under 1900-talet fick industrialismen, urbaniseringen och så småningom globaliseringen genomslag och idag åker man långa sträckor fram och tillbaka (oftast med bil) mellan hem, jobb, skola och handling. Det säger sig självt att det inte är hållbart – varken för människan eller för miljön. Inom stadsplaneringen strävar man idag mer och mer efter att planera och bygga ”blandad stad” och många är överens om att en tät, grön och blandad stad skapar en attraktiv stad. Detsamma borde gälla för landsbygden, även om tät i detta sammanhang inte betyder samma sak som en tät stad. För att möjliggöra och optimera tillgången till kollektivtrafik, service, skola etc. och samtidigt minimera långa dagliga transporter med bil är en landsbygd där bebyggelsen i stora drag är koncentrerad till byarna, ungefär som innan skiftesreformen, nödvändig.

 

Beslut baserade på landskapsanalyser och lokala utvecklingsplaner

  • Kommunala planer och beslut grundar sig på landskapsanalyser och kunskapen är stor vad gäller hur politika beslut inom olika sektorsområden i förlängningen får konsekvenser i landskapet. Kommunerna planerar för hela kommunerna och samarbetar med varandra över de administrativa kommungränserna. Kommunerna har även riktlinjer för spridd bebyggelse på landsbygden eftersom de vet att annars riskerar attraherande värden att byggas bort.

 

  • Kommunerna främjar invånarnas arbete med lokala utvecklingsplaner och använder sig av dessa i översiktsplanearbetet. Genom det lokala engagemanget skapar man tillsammans attraktivetet och s k kollektiva nyttigheter.

 

 

Foto: Kenneth Bengtsson / Johnér

Matintresset en bestående utveckling

  • Efterfrågan på närproducerad mat, utan onödiga tillsatser, tillverkade av goda råvaror (för människa, djur och miljö) ökar alltmer. Detta är inte en övergående trend utan en bestående utveckling.

 

  • Vad vi stoppar i oss har varken att göra med inkomst eller utbildning, utan bra mat är tillgänglig för alla. Den närproducerade maten, utan onödiga tillsatser, serveras på sjukhus, i skolan och på äldreboende.

 

  •  Allt fler förädlar råvaror och vi närmar oss sakta men säkert Frankrikes nivå i omfattning. (I Skåne finns idag ca 8 gårdsmejerier, vilket kan jämföras med ett område i Frankrike med lika många invånare som i snitt har ca 700 gårdsmejerier.) En ökad småskalighet och förädling bidrar starkt till ett attraktivt landskap.

 

Kunskap om hur landsbygd och stad hänger samman

Vi har alla kunskap om hur energi produceras, varifrån maten kommer samt hur våra matval påverkar landskapet, i Skåne eller i Danmark eller i någon annan del av världen. Om vi inte har med oss det hemifrån så får vi lära oss det i skolan.

 

Tar tillvara det unika

Vi tar tillvara på våra unika kultur- och naturresurser, både i form av miljöer och människor. Gamla lantbruksbyggnader som står tomma får t ex en ny användning i form av bed and breakfast eller kontor eller varför inte hyresrätter och det går att bo i och besöka tysta och mörka områden utan ljud- och ljusföroreningar.

Samordning

Som boende eller besökare är det enkelt att hitta till caféer, restauranger, vandringsleder etc. För att detta ska vara möjligt krävs samordning och marknadsföring.

 

Kommentarer inaktiverade.