Skånsk landsbygdskraft

Framåtblick

En av Skånsk landsbygds viktigaste framtidsfrågor är att kvinnor och män deltar och bidrar till landsbygdens utveckling och tillväxt, på lika villkor.

Landsbygdsprogrammet har i framtiden tydliga jämställdhetsmål och underlättar för människor som vill bo på landsbygden att göra det genom att öka utbudet, service och transporter, detta är grunden för att utjämna differensen mellan kvinnor och män.

I framtiden har jämställdhetsanalysen av genomförandestrategierna lett till en förändring så att landsbygdsprogrammet kommer kvinnor och män, flickor och pojkar till godo på lika villkor.

Positiva Aspekter

 •  Många kvinnor söker företagsstöd. Fler kvinnor startar företag och är mer ekonomiskt självständiga än för 50 år sedan och kvinnorollen har utvecklats till att innefatta företagare, yrkesarbetande och familjeförsörjare.
 • Andelen kvinnor som är företagare skiljer mindre mellan landsbygd och stad i Skåne jämfört med resten av landet, vilket är positivt eftersom vi vill ha en levande landsbygd och region. Anledningen är antagligen att Skåne är relativt tätbefolkat och avstånden inte så stora.
 • Turism är en stor och ökande sektor på landsbygden i Skåne, en näring inom vilken många kvinnor är entreprenörer.
 • Det finns tillgång till könsuppdelad statistik inom landsbygdsprogrammet, vilket gör att det är möjligt att följa upp mål för att synliggöra jämställdhetsaspekten på företagandet på landsbygden.

Tydliga utmaningar

 

Dolt företagande

 • Många kvinnor syns inte i statistiken, i synnerhet inte när det gäller jordbruksföretag. Jordbruksverkets statistik räknar enbart huvudsysslan, inte bisysslor där kvinnor oftast är verksamma. Det gör att mannen är i fokus för alla insatser trots att man arbetar i samma företag.  
 • Många lantbruk drivs som ett traditionellt familjeföretag där kvinnan är involverad i driften men mannen står som ensam ägare. Om kvinnan inte tar upp någon inkomst av näringsverksamhet får hon inte heller några pensionspoäng, underlag till sjukpenning osv.

 

Könssegregerad arbetsmarknad

 • Kvinnor och män söker företagsstöd inom olika områden. Män inom sektorer som traditionellt beviljats medel såsom jordbruk, kvinnor inom andra branscher framförallt tjänstesektorn.
 • Kvinnor söker för mindre belopp eftersom deras företag kräver mindre realkapital och kommer därmed inte upp i den lägsta nivå av kostnader där stöd kan beviljas. Män söker större belopp och passerar därmed gränsen som möjliggör ett eventuellt beviljande av medel.
 • Vid generationsskiften är det framförallt männen som tar över gården.
 • Fler kvinnor än män flyttar från landsbygden för att kunna arbeta med det de är utbildade till.
 • Alla som bor på landsbygden får vara med och påverka sina liv, kvinnor och män deltar och bidrar till landsbygdens utveckling och tillväxt.
 • Landsbygdsprogrammet har tydliga jämställdhetsmål och underlättar för människor som vill bo på landsbygden att göra det genom att öka utbudet, service och transporter, detta är grunden för att utjämna differensen mellan kvinnor och män. Bredband är en viktig förutsättning för företagande.
 • Både kvinnor och män är inkluderade i partnerskapet som arbetar fram genomförandestrategierna för landsbygdsprogrammen.
 • Genomförandestrategierna är jämställdhetsintegrerade så att programmet kommer kvinnor och män, flickor och pojkar till godo på lika villkor. Jämställdhet är en del av kvalitetsutvecklingen och ordinarie verksamhetsuppföljning och det finns stöd och verktyg för det.
 • Rådgivare och handläggare har relevant kompetens och tillgång till verktyg och metoder för jämställdhetsintegrering för att inte cementera rådande könsstrukturer eller missgynna kvinnors företagande.

Önskade Framtidscenarier

 • Alla som bor på landsbygden får vara med och påverka sina liv, kvinnor och män deltar och bidrar till landsbygdens utveckling och tillväxt.
 • Landsbygdsprogrammet har tydliga jämställdhetsmål och underlättar för människor som vill bo på landsbygden att göra det genom att öka utbudet, service och transporter, detta är grunden för att utjämna differensen mellan kvinnor och män. Bredband är en viktig förutsättning för företagande.
 • Både kvinnor och män är inkluderade i partnerskapet som arbetar fram handlingsplanerna för landsbygdsprogrammet.
 • Handlingsplanerna är jämställdhetsintegrerade så att programmet kommer kvinnor och män, flickor och pojkar till godo på lika villkor. Jämställdhet är en del av kvalitetsutvecklingen och ordinarie verksamhetsuppföljning och det finns stöd och verktyg för det.
 • Rådgivare och handläggare har relevant kompetens och tillgång till verktyg och metoder för jämställdhetsintegrering för att inte cementera rådande könsstrukturer eller missgynna kvinnors företagande.

 

Kommentarer inaktiverade.