Skånsk landsbygdskraft

Framåtblick

En av Skånsk landsbygds viktigaste framtidsfrågor är förmågan att öka värdet på de produkter som odlas och produceras på landsbygden.

Förutsättningar finns genom vår bördiga åkermark, god tillgång på vatten och en omfattande livsmedelsindustri! Men det finns också utmaningar. Stark internationell konkurrens och svårigheter att kommunicera skånska mervärden till konsumentens plånbok. Det finns också en ökad misstro mot livsmedelsproduktionen.

Framtiden måste ha stolta skåningar som är ambassadörer för den inhemska produktionen. Vi måste framöver satsa ambitiöst på att öka förädlingsvärdet i livsmedelskedjans alla led och bli världsledande på en transparent produktion.

 

Positiva aspekter

 

Foto: Johnér/ Roine Magnusson

Skåne är Sveriges kornbod och en nationellt känd matregion. Vi har bördig åkermark samt god tillgång på vatten. Närheten till stora kundgrupper är påtaglig och det blåser en trend för högkvalitativt lokalproducerad mat. Skåne har kompetenta jordbrukare, omfattande livsmedelsindustri och starkt växande matföretagande.

Ungefär en tredjedel av Skånes yta är skog. En stor del av den arealen är lövskog. Virket från skogen förädlas i storskalig industri utanför Skåne. Det finns potential för småskalig förädling.

Länet har även en av världens bästa förutsättningar för innovationer enligt OECDs studie 2012. Stora resurser läggs på forskning och utvecklingsstöd.

 

Tydliga utmaningar

Internationell konkurrens

Idag är bara hälften av det vi äter i Sverige producerat i landet. Vi har en stark internationell konkurrens. Konkurrenskraftiga livsmedel och råvaror måste ha hög kvalitet och skapa tydliga mervärden för konsumenten. Vi behöver kunna beskriva kvalitetsegenskaper av betydelse och vad som är särskiljande för de skånska produkterna för konsumenten.

 

Ökat misstroende

Det finns en tydlig trend att konsumenter ställer allt högre krav på schyssta varor som producerats schysst. Misstroendet för matproduktionen ökar. Äkthet, miljömedvetenhet, etisk produktion och avsaknad av konstlade tillsatser blir allt viktigare när konsumenten väljer i butikshyllan. Vår produktion från jord till bord behöver bli mer transparent och redan i odling producera specifika kvalitéer som motsvarar kvalificerade konsumentkrav.

 

Bristande marknadskompetens

Vi behöver i alla länkar i livsmedelskedjan fundera på om just jag kan öka förädlingsvärdet på min råvara och få ut ett högre pris. Våra producenter behöver bli vassare på sin marknadskompetens och förstå sin kunds behov.

 

Allt färre sågverk

 

Foto: Johnér/ Roine Magnusson

Skånsk sågverksindustri på lövträdsområdet är nästan helt borta och tidigare tradition kring småskalig träförädling i skogsbruket behöver förnya sin utvecklingskraft.  Det gäller bl a att få entreprenörer, skogsägare och kunder att hitta varandra.

 

 

Önskade framtidsscenarier

Stolthet

Skåningarna är stolta över skånsk mat och dryck. De är inte bara viktiga ambassadörer utan väljer i stor utsträckning inhemskt odlade livsmedel.

 

Excellent och unikt

Skåne kommunicerar och kännetecknas av excellenta livsmedelsprodukter. Vi beskriver, bevarar och utvecklar smart det som är unikt hos dessa. 

 

Hög prioritet och gemensamma strategier

Förädlingsvärdeshöjande insatser prioriteras högt vid stödinsatser och samverkan kring utvecklingsinsatser för skånsk livsmedelsnäring fungerar väl. Det gäller samverkan mellan de mindre företagens innovationskraft och de större företagens marknads- och logistikkompetens, fler kontaktytor mellan forskning och företag samt att vi har gemensamma strategier för livsmedelsnäringens tillväxt.

 

Miljömässigt och etiskt hållbara produktionsmetoder

Skåne är världsledande avseende produktion av råvaror med hög kvalitet när det gäller miljömässigt och etiskt hållbara produktionsmetoder. Detta mervärde ser och betalar konsumenten för. Hela livsmedelskedjans produktion är genomlyst och transparent genom ett system som präglas av enkel hantering och kommunikativ slagkraft.

 

Marknadskompetens

Kund- och marknadskunskapen hos lantbruks- och skogsbruksföretagen är stark och syns i branschens utvecklingssatsningar. Vi ser tecken på att småskalig träförädling följer den utveckling vi sett de senaste 5-10 åren för skånsk småskalig livsmedelsförsörjning. Det finns marknad för lokal småskalig träförädling med ett brett trädslagsutbud.

 

Lokal mat i offentlig sektor

 

Foto: Johnér/ Peder Björkegren

Skånsk mat och matinnovationer är en viktig faktor i offentliga sektorns hälsoansvar men även som inlärningskatalysator i skola. Vi använder maten i högre utstreckning som pedagogiskt verktyg i skolan men ser även näringsintaget under skoldagen som en viktig grundsten i elevens inlärningsförmåga. 

  

Kommentarer inaktiverade.