Skånsk landsbygdskraft

Framåtblick

Det behövs många olika typer av företag inom olika inriktningar för att vi ska nå en större mångfald. Landsbygden behöver också en väl fungerande marknad och infrastruktur för att säljare och köpare ska nå varandra.

Foto:Johnér

Lönsamhet och bärkraft är knappast det enda målet med företagsamhet utan bara en förutsättning för att nå det verkliga målet. Att se möjligheter och kunna använda sina resurser på bästa sätt kan både vara tids- och kostnadskrävande. Ett ekonomiskt stöd genom landsbygdsprogrammet kan då hjälpa många företag till ett bättre utgångsläge.  Skånsk landsbygdskraft behövs för vår framtid.

Positiva aspekter:

Med lönsamma och bärkraftiga företag på landsbygden får vi en bättre balans i samhället

 • Ett rikt utbud av företag och grundläggande service på landsbygden ger en valfrihet för människor att fritt välja vad man vill bo och arbeta. För många betyder landsbygden livskvalité.
 • Lönsamhet och bärkraft hos företag kan leda till nya arbetstillfällen som i sin tur medför en ökad efterfrågan på varor och tjänster vilket i förlängningen ger nya möjligheter.
 • Genom att man tar tillvara på miljön och den skatt av resurser som finns på landsbygden kan företagsutvecklingen främjas och ge ett mervärde till hela samhället.
 • Besöksnäringen ökar attraktionskraften för landsbygden. Även befolkningen i tätorten kan ta del av besöksnäringens utbud och möjligheterna som landsbygden ger.
 • Satsningar på aktiva lantbrukare med aktiva stödåtgärder för investeringar som är lönsamma för både samhället och företagen.

 

Tydliga utmaningar:

Samma spelplan med olika spelregler

 • Landsbygdens möjligheter måste tas tillvara. Samhället förändras och det blir ständigt nya utmaningar för företag oavsett inriktning, typ och geografi. Varje företag är unikt med unika möjligheter.
 • Det gäller att bygga upp nätverk, skyddsnät och kompetens för att följa med utvecklingen och ta tillvara de möjligheter som ges.
 • Förändringar skapar nya möjligheter att utvecklas. Ekonomiskt stöd vid risktagning skulle underlätta nytänkande.
 • Tätorten och landsbygden måste ses som en samverkande enhet. Tätortens konkurrenskraft kan i vissa lägen bli för stark att landsbygdföretagen får svårt att hävda sig.
 • Väl genomtänkta prioriteringar i det nya landsbygdsprogrammet ska resultera i satsningar hos landsbygdsföretagen som gör dem konkurrenskraftiga och lönsamma inför framtiden.
 • Att lantbruket skall få rätt betalt för samtliga sina produkter. Varorna som säljs på marknaden, de samhällstjänster som de producerar i form av åtgärder för att förbättra både miljö och djurvälfärd samt produktion av säkra produkter.

 

Önskade framtidsscenarier:

Ett dynamiskt näringsliv som ger möjligheter

 • Landsbygdsföretag kan konkurrera med alla andra företag trots olika förutsättningar. Tätortens expansion påverkar inte landsbygden negativt.
 • Vi har råd till en hållbar förvaltning av miljö och djurliv.
 • Människor har möjlighet att bo, leva och arbeta på landsbygden eller i tätorten under likvärdiga grundförutsättningar.
 • Det finns närhet till livsmedelsaffärer, skolor och vårdinrättningar. Väl utbyggt och fungerande infrastruktur.
 • Väl utbyggt bredband som är tillgänglig för alla på landsbygden.
 • Landsbygdföretag ingår i nätverk och sammarbetar med att marknadsföra varandra på en större marknad.
 • Landsbygdsföretag som är belägna långt ifrån kunder och andra företag kan konkurrera trots avstånd och gleshet. Lokaliseringen av företaget ska inte behöva påverka företagets utveckling.
 • Bygga broar mellan stad och land och öka förståelse och mötesplatser. Stadsnära odlingar är ett utmärkt verktyg.

 

Kommentarer inaktiverade.