Skånsk landsbygdskraft

Framåtblick

Vi kommer att se en ökad produktion av energi från lantbruket. I Skåne finns det stor potential för att producera av förnybar energi och de skånska lantbrukarna blir en viktig aktör för att ställa om mot ett fossilfritt samhälle.

En utmaning är att det idag saknas en långsiktig strategi för den förnybara energiproduktion, tydligare politiska mål och ersättningen för den miljönytta lantbrukare bidrar med skulle öka produktionstakten.

I framtiden samverkas det mer kring energiproduktion på landsbygden. Vi blir också bättre på att hushålla med energin och utnyttja den där den behövs mest.

 

Positiva aspekter

Stor potential för produktion av förnyelsebar energi i Skåne

 • I Skåne är potentialen för att producera förnybar energi stor. Lantbruket kommer bli en större energiproducent än vad man är i dag vilket kommer att stärka landsbygden och skapa mer livskraftigt lantbruk. Forskningen går hela tiden framåt. Det forskas fram allt bättre metoder för att utvinna mer energi ur biomassan och energiutbytet blir större per arealenhet. Det har hänt mycket bara under det här landsbygdsprogrammet, tex har den totala förbrukningen av energi i växthusen gått ner med 42 % de senaste sju åren.
 • Gödseln användas i ökad utsträckning som substrat för biogasproduktion vilket möjliggör såväl egen energiförsörjning för företagaren, som minskad metangasavgång och minskat näringsläckage från åkermarken.
 • Genom att utnyttja arealer som idag betraktas som marginalmarker till extensiv biomasseproduktion kan dessa få ett alternativt värde för landsbygden.
 • Genom att använda inhemsk producerad energi minskar vi transporterna och beroendet av energiimport (nettoenergiåtgången är i stort sett lika för ex biogasproduktion som fossila energislag).

 

Tydliga utmaningar

Politik

 • Än så länge satsas det inte tillräckligt från politiskt håll på förnybar energi, lönsamheten behöver förbättras. Ett sätt är att ersätta lantbrukarna för den miljönytta de gör när de omvandlar gödselns metan till energi istället för att den läcker  ut i atmosfären.
 • Utvecklingen går på många sätt åt fel håll, vi bygger bort alldeles för mycket värdefull åkermark som vi borde spara till framtida behov av mat- och energiproduktion.

Teknik

 • Vi saknar lönsam teknik för att omvandla småskaligt producerad biogas till fordonsgas, det kräver utvecklingsinsatser. Detta är viktigt eftersom biogasen gör mest nytta som fordonsbränsle eftersom de fossila energislagen är svårast att ersätta.

Beteendeförändring

 • Det gäller inte bara att använda förnybar energi och energieffektivisera. Energin ska användas till rätt saker. Vi kommer behöva minska resande  och transporter av mat betydligt. Att ändra beteende är många gånger svårare än att hitta ny teknik.

 

Önskade framtidsscenarier

Samordning

 • Kunskapen kring produktion av förnybar i länet samordnas. Man kan som lantbrukare vända sig till ett regionalt kunskapscentrum där man kan få svar på sina frågor och ta del av aktuella studier och forskning.
 • Mer samarbete mellan lantbruksföretag vilket är viktigt för att få igång produktion av energi på allvar och utnyttja den stora potential som finns för att framställa förnybar energi i Skåne. Kan företagare gå ihop och producera energi tillsammans så kan de producera större volymer och kanske försörja hela byn eller grannskapet med energi. Man utnyttjar också varandras styrkor.

Balans och effektivitet

 • För att minska konkurrensen mellan odling av livsmedel och odling av energi behöver vi utnyttja odlingssäsongen smartare. Energigrödor kan vi odla längre in på hösten än vad vi normalt odlar livsmedel. Att ha marken bevuxen under en större del av året minskar kväveutlakningen precis som utlakningen minskar när man odlar fleråriga energigrödor.
 • Bättre balans mellan växtodlings- och djurgårdar. Kan vi få in mer djur i slättbygden får vi också en jämnare fördelning av gödseln vilket är gynnsamt för mullhalten i marken. Det är även positivt för biogasproduktionen eftersom det är effektivt att röta gödsel tillsammans med växtbaserade produkter.

 Konsumenter med koll

 • Konsumenter efterfrågar energismartare produkter. Vi äter t ex mer säsongsanpassat och mindre kött. Transporter kommer att bli dyrare och därför blir det inte lönsamt att transportera livsmedel runt jordklotet som vi gör idag.

Medveten politik

 • Vi använder vår åkermark klokare och har en debatt kring vad den ska användas till.

Kommentarer inaktiverade.