Skånsk landsbygdskraft

Framåtblick

 

Foto: Sven Halling /Johnér

Det går bra för landsbygdsprogrammet i skogen! Nästan sexhundra hektar ädellövskog kommer att återskapas i Skåne med hjälp av medel från landsbygdsprogrammet. Etappmålet är nästan nått nu, i september 2013. De skånska skogsägarna är mycket intresserade och kommer att fortsätta anlägga mer ädellövskog. Ekonomiskt stöd är viktigt för att hålla uppe den höga takten. Kunskaperna om skötsel av ädellövskogens alla värden behöver utvecklas. Det handlar bl.a. om att få bra och efterfrågad träråvara, kunna anlägga ädellövskog med så låg kostnad som möjligt, bästa åtgärder för att utveckla biologisk mångfald, upplevelsevärden m.m. Det ekonomiska stödet kan sägas vara det pris vi idag betalar för de förluster av ädellövskogarnas biologiska mångfald, upplevelse- och sociala värden, som blev följden av att arealen ädellövskog började minska 1800-talet.

 

Positiva aspekter

 Det höga intresset hos skogsägarna för att öka arealen ädellövskog är mycket positivt. Kompetensutveckling i form av rådgivning och utbildning har stor betydelse för detta, liksom möjligheten att få ekonomiskt stöd. Det är första gången som stöd från landsbygdsprogrammet finns för att öka arealen ädellövskog. Två gånger tidigare, efter stormfällning 1999 och 2005, har andra stöd funnits i Skåne, för att anlägga ädellövskog efter tidigare barrskog eller skog av lövträd som inte ingår bland de ädla. Mera ekonomiskt stöd behövs i framtiden, både för kompetensutveckling och anläggning, för att denna positiva trend ska fortsätta.

Skåne har ett internationellt ansvar att bevara ädellövskog för dess biologiska värden. Där ingår också de arter som har sin levnadsmiljö i t.ex. bokskog och hagmark med ek. Ädellövskog har även stor betydelse för friluftsliv, tätortsnära rekreation och därmed folkhälsan.

  

Tydliga utmaningar

Vi hade stor areal ädla lövträd i Skåne fram till 1800-talet. Därefter har både arealen för sammanhängande bestånd av ädla lövträd och de ädla lövträdens inslag i blandbestånd minskat kraftigt. Andra trädslag har införts för att producera mer attraktiv träråvara. Det vinnande trädslaget är främst gran. Vi vet att vi måste återskapa en biologisk förlust!

De flesta har hört begreppet ” biologisk mångfald”. Vad det betyder reflekterar nog inte så många över. De flesta vet inte att vi har ca 60 000 olika arter i Sverige och att många är hotade till sin existens. Alla arters betydelse i samspel vet vi inte mycket om. Detta viktiga samspel kommer vi att lära oss. Men det dröjer. Skogslevande arter beroende av de ädla lövträden (t.ex. ek och bok) har minskat kraftigt.

Mer ädellövskog behövs för att klara den biologiska mångfalden. Uppföljningen 2013 av miljökvalitetsmålet Levande skogar, ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål, visar att det är långt kvar innan det finns vitala, livskraftiga populationer av artmångfalden i våra skånska ädellövskogar. Mer än 800 arter är hotade av det svenska skogsbruket! Nära 1300 arter bedöms som nära hotade!

 

 

Foto: Kristina Larsson

Önskade framtidsscenarier

Skogens praktiker, skogsägare, skogsentreprenörer, förvaltare, tjänstemän, och beslutsfattare, tillämpar den kunskap som finns idag. Samtidigt fortsätter forskning, utveckling och kunskapsutveckling för att möta framtida utmaningar.

Ett flertal nya och nygamla skötselmodeller för skogen har utvecklats tillsammans så att de gynnar både biologiska och sociala värden. Skötselmodellerna börjar få allmän acceptans bland skogens olika aktörer.

Skogens olika aktörer har lärt att nyttja skogen bättre, förnuftigare och mera uthålligt ur ett landskapsperspektiv.

Ekonomiska stimulansmedel, som landsbygdsprogrammet, utvecklas och styr bättre än nu till önskvärda förändringar. Regelverket i landsbygdsprogrammet är mycket enklare. Kraft och resurser kan i mycket högre grad än nu läggas på stödåtgärder och rådgivning.

Samverkan mellan myndigheter och skogsägare om skogens alla värden är så pass utvecklade att ”vi och dom” nästan har försvunnit.

 

Kommentarer inaktiverade.