Skånsk landsbygdskraft

Fem reflektioner angående att förutsättningarna för kvinnors företagande på landsbygden har stärkts

 

En levande och dynamisk landsbygd kräver både kvinnor och män

 

Eva Rolander

En levande och dynamisk landsbygd kräver både män och kvinnor som arbetar och verkar för att bidra till landsbygdens tillväxt. Därför är det oerhört viktigt att kvinnors företagande stärks. Jämställdhet bidrar till tillväxt och ökar den regionala attraktiviteten samt den regionala innovationsförmågan. OECD:s kartläggning av Skåne pekar ut tjänsteinnovationer som ett outnyttjat område i regionen. Idag flyttar många kvinnor från landsbygden för att kunna arbeta med det de är utbildade till. Landsbygdsprogrammet ökar möjligheterna för kvinnor att bo kvar på landsbygden samt för yngre att flytta dit. Både genom att starta företag eller bli anställd i ett. Det är också viktigt att komma ihåg att jämställdhet är ett eget mål i landsbygdsprogrammet, lika viktig för landsbygdsutvecklingen som ökad sysselsättning.

 

Kvinnor får fortfarande mindre pengar

Andelen företag som startas av kvinnor har legat på en jämn nivå under de senaste tio åren. I Skåne är andelen kvinnor som driver enskild firma inom lantbruk ca 15 %. Av varje hundralapp i företagsstödet i Skåne får kvinnorna 9 kronor, männen 62 kronor och resterande 29 kronor går till företag som inte drivs som enskild firma. Skåne har näst högst andel ansökningar från kvinnor i landet men näst lägst beviljandegrad. En förklaring är att kvinnor och män söker stöd inom olika områden. Kvinnor söker framförallt stöd inom tjänstesektor, turism och förädling av agrara produkter. Branscher som i lägre utsträckning får sina ansökningar beviljade än jordbruk inom landsbygdsprogrammet. I Skåne har vi dessutom satt en lägstanivå för beviljat belopp som många av de verksamheter som kvinnor söker stöd för inte uppnår. Detta eftersom investeringar i realkapital ofta är låga inom dessa branscher. Det kan vara en av anledningarna till att dessa typer av verksamhet får avslag i större utsträckning i Skåne än i resten av landet.

 

Utbildning och nätverk 

 

Sara Lhådö Foto: Mikael Ringman

Landsbygdsprogrammet har bidragit med pengar till flera projekt som arbetat med kvinnor i deras roll som företagare. Det kan röra sig om att få stöd av en utvecklingspartner när en ny verksamhet utvecklas, men också utbildning inom ett sakområde t ex naturen som hälsokälla. Därutöver har många kvinnor, särskilt inom den del av programmet som vänder sig till företag utanför den ordinarie lantbrukssektorn, utnyttjat möjligheten till fortbildning via de ”öppna” aktiviteter som erbjudits. Till exempel har många gått kurser och fått rådgivning för att bättre kunna marknadsföra sina produkter och tjänster. Tillgången till sociala stöd genom nätverk är viktiga, bland annat för att ge tillgång till kapital, affärspartners och kunder. Här har lokala resurscentrum spelat en stor roll i att stödja kvinnors företagande på landsbygden.

 

Bredda stödet 

Länsstyrelsen kan fortsätta att främja utvecklingen av kvinnors företagande genom att ge stöd till de sektorer på landsbygden som människor arbetar eller vill arbeta inom. Alla lantbrukare bor på landet men de flesta som bor på landet är inte lantbrukare. Det finns utrymme i landsbygdsprogrammet till att få stöd för att satsa på andra branscher än det ordinarie lantbruket och denna del bidrar till att skapa ytterligare arbetstillfällen på landsbygden och underlag till service.

 

Ett program för en levande landsbygd måste inkludera ett jämställdhetsperspektiv.

Därför är det viktigt att vid framtagandet av kommande handlingsplaner för landsbygdsprogrammet göra en könskonsekvensanalys och bland annat titta på hur beloppsbegränsning påverkar stödmöjligheter för kvinnor respektive män, liksom hur val av prioriterade sektorer påverkar stödmöjligheter för kvinnor respektive män osv. Handlingsplanen ska vara jämställdhetsintegrerad och det måste finnas uppföljningsbara mål inom jämställdhet så att landsbygdsprogrammet kommer kvinnor och män till godo på lika villkor.

Kommentarer inaktiverade.