Skånsk landsbygdskraft

Case 2 har fått stort utrymme i media. Att den biologiska mångfalden måste skyddas har uppmärksammats av många.

Det råder brist på betesdjur i Skåne, framför allt i norra Skåne. Följden kan bli att fler av de allra värdefullaste ängsmarkerna växer igen. Det har vi genom case 2 intresserat media för, något som också många har rapporterat om. I sammanhanget har vi också fått utrymme att närmre beskriva vad projektet Skånsk Landsbygdskraft går

Nu har vi publicerat case 2!

  ”Landsbygdens natur- och kulturarv har förvaltats väl och upplevs mer som en potential än en belastning.”  I Skåne sköts ca 500 mil stenmurar och 47 000 ha slåtter- och betesmarker med ersättning från landsbygdsprogrammet. I case 2 låter vi företagare med engagemang för natur- och kulturvärden att ge sin syn på kombinationen av bevarande och